تیتر خبرها
خانه / بخش 2) لانه جاسوسی آمریکا در ایران / 2)14) مجموعه تصاویر / 2)14)2) نمایشگاه عکس همراه با شرح عکسهای تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان طبس و شکست تاریخی آنها در مصاف با توفان شن و فرار مفتضحانه از ایران

2)14)2) نمایشگاه عکس همراه با شرح عکسهای تهاجم نیروهای متجاوز آمریکایی به ایران از طریق بیابان طبس و شکست تاریخی آنها در مصاف با توفان شن و فرار مفتضحانه از ایران

در این مجموعه عکسهای گوناگون از نیروهای آمریکایی قبل و بعد از تهاجم به ایران از طریق طبس مشاهده خواهد شد. هر یک از عکسها نیز دارای شرح محتصری میباشند.